Cech Rzemiosł Spożywczych | Turniej historyczny – 3 edycja
Oficjalna strona Cechu Rzemiosł Spożywczych w Krakowie. Od 1985 zrzeszamy małopolskich cukierników, piekarzy i wędliniarzy. Zapraszamy.
sala do wynajęcia kraków, cech rzemiosł spożywczych, cukiernicy, piekarze, wędliniarze, cech kraków, cech spożywczy
18732
page-template-default,page,page-id-18732,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Turniej historyczny – 3 edycja

TURNIEJ HISTORYCZNY – 3 EDYCJA

CECHY DAWNEGO KRAKOWA

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICZENIA W TURNIEJU

CEL I TEMATYKA TURNIEJU

 

Popularyzowanie tematyki dotyczącej roli cechów w życiu Krakowa, poznawanie najważniejszych faktów, promocja dziedzictwa cechowego, a także rozwijanie zainteresowań dziejami i dziedzictwem kulturowym Krakowa i umiejętności racy projektowej.

 

Turniej Historyczny będzie organizowany po raz trzeci, swoją tematyką obejmować będzie zagadnienia historii rzemiosła krakowskiego i organizacji rady miasta. Celem jest popularyzacja wiedzy o Krakowie, samorządzie miejskim, rzemiośle – jego ewolucji i wpływie na rozwój miasta. Chcemy tą drogą zachęcić uczestniczącą w Turnieju młodzież do zainteresowania się dawnym i dzisiejszym Krakowem.

DLA KOGO?

 

Turniej skierowany jest do uczniów szkół podstawowychgimnazjalnych mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego. 

 

KATEGORIE

 

1. Szkoły podstawowe (klasy I-VII)

2. Szkoły gimnazjalne

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ

Nadsyłanie zgłoszeń: do 15 grudnia 2017
Składanie prac: Zostanie podany wkrótce.

 

TERMINY SPOTKAŃ

11 stycznia 2018 termin zapełniony
18 stycznia 2018 termin zapełniony
25 stycznia 2018 termin zapełniony
01 lutego 2018
08 lutego 2018

INFORMACJE

 

Organizator:

Cech Rzemiosł Spożywczych w Krakowie

 

Współorganizatorzy:

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

 

Honorowy patronat:

Małopolski Kurator Oświaty

 

Bibliografia – do wykorzystania podczas tworzenia prac turniejowych – patrz poniżej

ZAINTERESOWANY? DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PRZEBIEG TURNIEJU

 

KROK 1: Zgłoszenie szkoły do udziału w Turnieju – wysłanie formularza do 15 grudnia 2017 r.

 

KROK 2: Klasa pod opieką nauczyciela odwiedza oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, zwiedza Wieżę Ratuszową oraz siedzibę Cechu przy ul. Westerplatte 18 w uzgodnionym terminie i bierze udział w nieodpłatnych, dedykowanych zajęciach w sali historycznej.

 

KROK 3: Następnie nauczyciel wyłania z klasy trzy osobową drużynę, która będzie reprezentowała klasę w turnieju.

 

KROK 4: Drużyna, przy wsparciu klasy, ma przygotować:

a) prezentację multimedialnej (do 30 slajdów z samodzielnie wykonanymi zdjęciami / filmami)

b) w prezentacji powinna pojawić się także wersja tekstowa (nie więcej niż 10 stron maszynopisu A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12, odstępy 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm), dotyczących cechów i rzemiosła dawnego i współczesnego Krakowa.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

 

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny do ściągnięcia poniżej i przesłać go emailem na adres biuro@cech.pl lub pocztą tradycyjną Cech Rzemiosł Spożywczych, ul. Westerplatte 18, 31-033 Kraków

 

Terminy nadsyłania zgłoszeń: do 15 grudnia 2017
(Decyduje data wpływu zgłoszenia)

MATERIAŁY I REGULAMINY

TERMIN SKŁADANIA PRAC

 

Prace podpisane zgodnie z regulaminem (Załącznik 2) należy złożyć w formie elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD).

Termin składania prac: Zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. Prace będzie można składać osobiście w siedzibie Cechu Rzemiosł Spożywczych ul. Westerplatte 18, 31-033 Kraków bądź drogą pocztową na powyższy adres Cechu. Decyduje data stempla pocztowego.

 

Koniecznie pamiętajcie o dopisku na kopercie: TURNIEJ HISTORYCZNY CECHY DAWNEGO KRAKOWA

NAGRODY

 

Na podstawie oceny Jury Turniejowego w każdej z trzech kategorii przyznane zostaną nagrody:

 

– indywidualne dla członków zwycięskich drużyn – sprzęt elektroniczny, książki, planszowe gry historyczne itp.

 

– dla klasy, która wspierała zwycięską drużynę – 500 zł jako dofinansowanie do dowolnej wycieczki czy wyjścia klasowego

MATERIAŁY DO POBRANIA

 

 

Regulamin turnieju

 

Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 – metryczka

 

Bibliografia – potrzebna do wykonania pracy turniejowej – patrz poniżej

BIBLIOGRAFIA

 

Literatura podstawowa:

J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa, t. 1. Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992.
J. Bieniarzówna, J. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2. Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków 1984.

 

Literatura uzupełniająca:

K. Bąkowski, Dawne cechy krakowskie, Kraków 1903, Biblioteka Krakowska, nr 22. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=9704lopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=9704
A. Chmiel, Rzeźnicy krakowscy, Kraków 1930; (dostępna w siedzibie Cechu)

M. Gadocha, Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym, Kraków 2012.

F. Kiryk, Cechowe rzemiosło metalowe. Zarys dziejów do 1939 r., Kraków 1972.

Z. Noga, Rola samorządu w rozwoju miasta w XIII-XVIII wieku, [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007, s. 493-527.