Aktualizacja stanu prawnego w zakresie BDO

22 sty Aktualizacja stanu prawnego w zakresie BDO

Szanowni Państwo,

w ślad za skierowaną do Państwa wiadomością z dnia 2 grudnia 2019 r., w której staraliśmy się przybliżyć Państwu czym jest BDO, kto podlega wpisowi do BDO oraz nakreślić procedury związane z rejestracją w rejestrze BDO, wobec zmian (o dziwo pozytywnych), jakie nastąpiły w zakresie stanu prawnego związanego z BDO na przełomie roku 2019 i 2020 r. (niektóre jeszcze trwają) – przesyłam poniżej zaktualizowane (najnowsze) informacje w omawianym zakresie.

1. Rozszerzenie listy rodzajów odpadów i limitów ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

W pierwszej kolejności przesyłam w załączeniu Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w bazie BDO (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531). Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie dnia 1 stycznia 2020 r. W nowym rozporządzeniu ustalone zostały większe limity ilości odpadów, które dotychczas były objęte zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji (np. dla zużytych tonerów, drukarek) oraz dodano nowe rodzaje odpadów, dla których nie ma obowiązku rejestrowania się w BDO. Zmiana rozporządzenia jest wynikiem interwencji i rozmów Związku Rzemiosła Polskiego z Ministerstwem Klimatu.

Podmiot, który wytwarza tylko odpady określone w tym rozporządzeniu, we wskazanych w nim ilościach, jest zwolniony z obowiązku wpisu do rejestru BDO. Wyjaśniam, że jednostka Mg to Mega gramy czyli 1 Mg = 1.000.000 gramów = 1.000 kg.

Jak już było to opisane w poprzedniej wiadomości – marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru BDO na wniosek wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów (art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach). Zatem jeżeli podmiot wytwarza odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, to nie musi składać wniosku o wpis do rejestru BDO. W konsekwencji – jeżeli dany podmiot wytwarza tylko odpady ujęte w tabeli z rzeczonego rozporządzenia w ilościach nieprzekraczających tych wskazanych w rozporządzeniu – co do zasady nie musi dokonywać wpisu do rejestru BDO.

Uzasadnieniem zmiany rozporządzenia był fakt, iż w wielu przypadkach wskazane w rozporządzeniu rodzaje odpadów są wytwarzane w ciągu roku w niewielkich ilościach np. w sektorze usług i handlu detalicznego, które prowadzone są często na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej. W ramach takiej działalności powstają głównie odpady komunalne, które odbierane są w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami, np. odpady opakowaniowe, które często powstają w niewielkich ilościach w wyniku prowadzonej działalności przez małe punkty usługowe, handlowe lub biurowe, w wyniku np. rozpakowywania opakowań zbiorczych zakupionych produktów, zużywania opakowanych produktów służących świadczeniu usług (np. zakłady fryzjerskie, kosmetyczne). Przepisy rozporządzenia dotyczą wyłącznie tych odpadów opakowaniowych, które nie są klasyfikowane jako odpady komunalne, gdyż odpady komunalne powinny być w dalszym ciągu odbierane w ramach systemu gminnego.

Zwolnieniem z obowiązku ewidencji zostały objęte również określone ilości odpadów tj. magnetyczne i optyczne nośniki informacji (płyty CD, DVD, dyski komputerowe).

W rozporządzeniu ujęto również produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia, np. w postaci pakowanych produktów z mleka, wędlin, warzyw, owoców itd., które mogą powstawać w punktach prowadzących handel detaliczny. W przypadku pozostałych produktów konsumpcyjnych, rozporządzenie przewiduje również zwolnienie dla odpadów, które stanowią partie produktów nieodpowiadających wymaganiom, a także nieprzydatne do użytku (np. produkty z wadami produkcyjnymi).

Dodatkowo zwolnieniem (w przypadku wytworzenia w niewielkich ilościach) objęte zostały np. zużyte świetlówki i baterie, które powstają w wyniku prowadzonej działalności np. w biurach, sklepach, punktach napraw czy budynkach użyteczności publicznej.

Ponadto zwolnieniem zostały objęte także odpady budowlane m.in. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, usunięte tynki, tapety, okleiny itp. Odpady te powstają często w wyniku prowadzonych prac w domach jednorodzinnych i mieszkaniach, a świadczone są przez małe podmioty prowadzące działalność budowlano-remontową.

Zmianę należy ocenić jako pozytywną. Najlepiej zapoznać się z załączonym rozporządzeniem pod kątem wytwarzanych przez Państwa odpadów.

2. Odroczenie terminu obowiązku wpisu do rejestru BDO oraz odroczenie groźby ewentualnych kar.

Okazało się, że wprowadzanie BDO nie wyszło jak do tej pory najlepiej. Do chwili obecnej zbyt mało przedsiębiorców znalazło się w bazie danych a system elektroniczny się zawieszał (problem z uzyskaniem loginu i hasła). Podczas obrad komisji senackiej, wiceminister klimatu przyznał, że głównym powodem przygotowania nowelizacji ustaw dot. BDO był fakt, że bardzo duża grupa przedsiębiorstw nie uzyskała wpisu do bazy, mimo posiadania takiego obowiązku. Trudno się dziwić, gdyż w tej kwestii panowała olbrzymia dezinformacja, a znaczna część małych firm nie wiedziała o obowiązku rejestracji aż do końcówki grudnia 2019 r. Dlatego też zaproponowano w grudniu 2019 r. doraźną nowelizację przepisów.

Nowelizacja ustaw dotyczących BDO została przegłosowana w Sejmie podczas pierwszego w tym roku posiedzenia, by następnie trafić do Senatu. Nowelizacja, na którą wyrazili zgodę posłowie dotyczy opóźnienia pełnego wejścia w życie regulacji związanych z elektroniczną wersją BDO o 6 miesięcy – do 30 czerwca 2020 r. Do tej daty, przedsiębiorcy będą mogli przekazywać odpady na starych zasadach, z wykorzystaniem papierowych kart przekazania odpadów. Nowe przepisy miałyby wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu i miałyby możliwość stosowania wstecz od dnia 1 stycznia 2020 r. poza przepisem o sankcji karnej za brak wpisu do BDO. Wejście w życie sankcji karnej dzięki przyjętej poprawce miałoby zostać przesunięte na dzień wejścia w życie całej ustawy, czyli za ok. pół roku. Spodziewano się, że senatorowie zatwierdzą projekt, by nowe przepisy jak najszybciej mogły zacząć obowiązywać. Komisja senacka zgłosiła jednak poprawki do noweli. Prace nad ustawą nowelizującą trwają, ale powinny zakończyć się uchwaleniem ustawy (i jej wejściem w życie).

Podsumowując – na tę chwilę nie taki diabeł był straszny jak go malowali. Nie oznacza to jednak, że można bagatelizować konieczność wpisu do rejestru dla podmiotów, które takiemu obowiązkowi podlegają. Choć w związku z przytoczonym w pkt 1 niniejszej wiadomości rozporządzeniem – katalog podmiotów podlegających wpisowi do BDO znacząco się zmniejszył. Rekomenduję ponadto śledzenie informacji związanych z losami trwającej właśnie nowelizacji przepisów o BDO.

W razie pytań lub wątpliwości – pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,

Wojciech Ulanowski
radca prawny

Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – zobacz