Praktyki uczniowskie

PRAKTYKI UCZNIOWSKIE

SZKOLENIA UCZNIÓW

Zapraszamy absolwentów gimnazjów poszukujących praktyk w zawodach: piekarz, cukiernik, wędliniarz. Zainteresowanym udostępnimy kontakt z zakładami rzemieślniczymi szkolącymi pracowników młodocianych.

 

Członkami Cechu Rzemiosł Spożywczych są piekarze, cukiernicy i wędliniarze, mistrzowie rzemiosła prowadzący znane krakowskie zakłady.

 

Cech Rzemiosł Spożywczych pośredniczy w podpisywaniu umów o pracę w celu przygotowania zawodowego pomiędzy pracodawcą, mistrzem w rzemiośle a rodzicami lub opiekunami prawnymi.

 

Wszystkich dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie 12 422 69 62

REFUNDACJE

Cech Rzemiosl Spozywczych, dla swoich członków, pośredniczy w uzyskaniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych. Środki pochodzą z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy i przyznawane są w ramach pomocy de minimis.

 

Wszelkie dokumenty potrzebne do ubiegania się o refundacje – pomoc de minimis, dostępne są w biurze Cechu Rzemiosł Spożywczych.

 

JAK PODPISAĆ UMOWĘ?

Zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Spożywczych rzemieślnicy szkolą w zawodach piekarz, cukiernik, wędliniarz.

 

Do podpisania umowy w siedzibie Cechu niezbędne są:

1. W przypadku podpisywania pierwszej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracownika młodocianego:

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia gimnazjum

 

2.  W przypadku podpisywania kolejnej umowy o pracę (zmiana pracodawcy) w celu przygotowania zawodowego:

– ostatnie świadectwo szkolne

– świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy

 

W obu przypadkach konieczna jest obecność rodzica z dowodem osobistym lub opiekuna prawnego z dowodem osobistym oraz dokumentem potwierdzającym opiekę.

 

Opłata za umowę podpisywaną w Cechu wynosi 30 zł, płatne gotówką w siedzibie.

 

Wszelkich informacji na temat warunków podpisywania umów udzielamy telefonicznie pod numerem 12 422 69 62