Tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2016 r.

STATUT CECHU RZEMIOSŁ SPOŻYWCZYCH W KRAKOWIE

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

 1. Cech jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającego rzemieślników na zasadzie dobrowolności i na zasadach określonych w niniejszym statucie (dalej jako „Statut”).
 2. Cech posiada osobowość prawną.
 3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz. U. nr 17 poz.92 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) oraz  Statutu.
 4. Cech może być członkiem organizacji rzemiosła.

 

§2

 

 1. Cech prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego jako organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszająca rzemieślników z branż: piekarstwo, cukiernictwo, rzeźnictwo i wędliniarstwo oraz innych rzemiosł spożywczych.
 2. Cech prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.

 

§3

 

 1. Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Spożywczych
 2. Siedziba Cechu mieści się w przy ul. Westerplatte 18, 31-033 Kraków.

 

§4

 

 1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 2. Rzemiosłem jest również zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w ust. 1 powyżej.
 3. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.
 4. Rzemieślnikiem jest osoba, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 5. Dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są:

1) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła;

2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła;

3)  świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła;

4) zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła.

 1. Rzemieślnik obowiązany jest wykazać się innymi dowodami kwalifikacji zawodowych niż określone w ust. 5 powyżej, jeżeli z przepisów odrębnych ustaw wynika obowiązek posiadania takich kwalifikacji.

 

II ZADANIA CECHU

 

§5

 

 1. Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, socjalnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.
 2. Do zadań Cechu należy w szczególności:

1)      utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,

2)      prowadzenie wśród członków pracy społeczno – organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,

3)      współpraca z organizacjami samorządowymi i społecznymi,

4)      reprezentowanie interesów członków wobec władz i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych, urzędów i instytucji,

5)      pomoc członkom w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i prawnych związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą oraz obsługa informacyjna dotycząca spraw związanych z tą działalnością,

6)      przedstawienie właściwym terenowo organom administracji rządowej i organom jednostek samorządu terytorialnego wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonania tych zadań,

7)      badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenia działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,

8)      organizowanie szkoleń, kursów, giełd, pokazów, wystaw, kiermaszy itp.,

9)      udziela informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,

10)    rozpatrywanie skarg na działalność członków,

11) popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, organizowanie i popieranie działalności kulturalnej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów,

12) współdziałanie z innymi jednostkami gospodarczymi w zakresie udostępnienia członkom nowych technologii wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków,

13) organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników ,

14)    propagowanie i organizowania przygotowania zawodowego,

15) współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania uczniów szkolonych przez członków,

16)    organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia,

17)    organizowanie działalności, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla pracowników Cechu, a także członków ich rodzin,

18) dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków i wydawanie w tym przedmiocie opinii,

19)    prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej,

20)    popularyzowanie tematyki dotyczącej roli rzemiosła i cechów rzemieślniczych w życiu Krakowa,

21)    promocja dziedzictwa cechowego.

 

III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§6

Członkami Cechu mogą być osoby fizyczne, które spełniają warunki określone w §4 Statutu. Cech swobodnie decyduje o przyjęciu danej osoby w poczet członków. Prawa organizacyjne członka wynikające ze statusu członkostwa są ściśle związane z osobą członka i nie przechodzą na spadkobierców, nie mogą też być przenoszone w inny sposób na osoby trzecie.

 

§7

 

 1. Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest: złożenie własnoręcznie podpisanej pisemnej deklaracji, złożenie oświadczenia o terminowym uiszczeniu składek, wpłacenie opłaty wpisowej w kwocie ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
 2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

 

 

§8

 

 1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
 2. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenia na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

 

 

§9

 

 1. Członkowie mają prawo:

1) korzystania ze specjalnych świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 Statutu,

2) wybierania i wybieralności do organów Cechu. Wybranym do Zarządu Cechu może być członek Cechu, który legitymuje się co najmniej 10 – letnim stażem członkowskim. Wybranym do Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego i powoływanych komisji może być członek Cechu, który legitymuje się co najmniej 5 – letnim stażem członkowskim,

3) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia Cechu,

4) wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu – dotyczących praw członka do Walnego Zgromadzenia,

5) obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,

6)  wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń i rocznego sprawozdania Zarządu Cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,

7) uzyskania od organów Cechu – na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.

 1. Członek Cechu, który: a. został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem Sądu Powszechnego, b. został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego, c. zalega z opłaceniem składki cechowej powyżej sześciu miesięcy, mimo wezwania o którym mowa w §24 ust. 3 Statutu jest pozbawiony czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Cechu.
 2. Łączenie członkostwa w dwóch lub więcej organach kolegialnych Cechu, za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia jest wykluczone.
 3. Członkowie organów Cechu nie mogą pełnić funkcji kierowniczych w innych organizacjach samorządu gospodarczego lub zawodowego.
 4. Zakaz określony w ust. 4 nie dotyczy osób sprawujących te funkcje w organizacjach zrzeszonych w Cechu i w innych organizacjach rzemiosła.

 

 

§10

 

 1. Członkowie Cechu obowiązani są:

1)  przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,

2) stosować się do przepisów Statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,

3) regularnie wpłacać składki cechowe w odpowiedniej wysokości,

4) poddawać kontroli działalność swojego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,

5) podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,

6) rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać,

7) czynnie uczestniczyć w działalności Cechu.

 

§11

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej jako rzemieślnika lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności Cechu.

 

§12

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek: a. wystąpienia b. wykluczenia c. wykreślenia

 

§13

Wystąpienie członka z Cechu następuje poprzez pisemne zawiadomienie złożone do Zarządu Cechu i z datą określoną w zawiadomieniu.

 

§14

 

 1. Wykluczenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.
 2. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.
 3. Wykluczenie następuje również po orzeczeniu Sądu Cechowego.

 

§15

 

 1. O wykluczeniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
 2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu, nie odebrania listu zawiadamiającego doręczonego za pośrednictwem poczty lub w inny sposób – ma moc prawną doręczenia.
 3. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w §57 Statutu.
 4. Członek wykluczony ma prawo być na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
 5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywana sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w §25 ust. 1 Statutu.
 6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

 

§16

 

 1. Wykreślenie następuje w przypadku śmierci członka.
 2. Wykreślenie następuje w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Wykreślenie następuje w razie prowadzenia działalności gospodarczej w formie nieprzewidzianej przez postanowienia Ustawy.
 4. Wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykreśleniu.

 

§17

 

 1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno – samorządowej Cechu i inne jego wydatki. O wysokości składki cechowej cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.
 2. Nieuregulowanie składek za okres 6 miesięcy, pomimo wezwania do zapłaty może być podstawą wykreślenia członka.
 3. W szczególnie trudnej sytuacji finansowej członka Cechu, Zarząd Cechu działając na jego udokumentowany wniosek może go zwolnić z obowiązku składkowego. Podejmując uchwałę o zwolnieniu z obowiązku składkowego Zarząd Cechu określa okres jego obowiązywania.

 

§18

 

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność: a. „Honorowego Starszego Cechu” osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła b. „Honorowego Członka Cechu” osobom, które przez ostatnie 10 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej, a które położyły duże zasługi dla Cechu.
 2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym.

 

IV ORGANY CECHU 

 

§19

 

 1. Organami Cechu są:
 2. Walne Zgromadzenie
 3. Zarząd
 4. Komisja Rewizyjna
 5. Sąd Cechowy.
 6. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. b, c i d. 3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, Statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska. Pełnienie funkcji w organach Cechu jest społeczne.

 

Walne Zgromadzenie

§20

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

 

§21

 

 1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie Statutu i jego zmian,

2) wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego,

3) określenie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,

4)  uchwalanie planów i programów rozwoju Cechu, planów finansowych,

5) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom Zarządu i Starszemu Cechu,

6) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich,

8) upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,

9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

10) nadawanie godności Honorowego Starszego Cechu i Członka Honorowego Cechu,

11) rozpatrywanie odwołań Członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,

12) wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła,

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statucie.

 

§22

Odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu cechowego – przed upływem kadencji – może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2 /3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.

 

§23

 

 1. Na żądanie ¼ ogółu członków zwołuje się walne zgromadzenie w pełnym składzie.
 2. Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w § 19 ust. 1. dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. Za wybranych do organów, o których mowa w § 19 ust. 1. lit. b, c i d uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwięcej ważnych głosów, chyba, że Statut stanowi inaczej.
 4. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do zarządu przysługuje sekcjom oraz członkom na Walne Zgromadzenie. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 10 letni okres przynależności cechowej.
 5. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium.
 6. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu i Starszemu Cechu w głosowaniach jawnych. Absolutorium zostaje udzielone zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy głosujących.
 7. Nieudzielanie absolutorium Starszemu Cechu lub członkom Zarządu jest jednoznaczne z odwołaniem ich z pełnionej funkcji. W tym przypadku wybory uzupełniające odbywają się natychmiast (niezwłocznie) nie później niż w terminie 14 dni od dnia nieudzielenia absolutorium na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W tym okresie funkcję Starszego Cechu sprawuje osoba, której Walne Zgromadzenie powierzy czasowo pełnienie tych obowiązków.

 

§24

 

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6 m-cy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.
 2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:

1) Komisji Rewizyjnej,

2) ¼ ogólnej liczby członków Cechu.

 1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania i winno być własnoręcznie podpisane przez wszystkie osoby wnoszące żądanie.
 2. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub komisja wybrana przez ¼ ogólnej liczby członków Cechu.

 

§25

 

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i Izbę Rzemieślniczą listem poleconym, mejlem lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru na co najmniej 14 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
 2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu odpowiednio do porządku obrad następujących materiałów:

1) Sprawozdania finansowego,

2) Sprawozdania Zarządu,

3) Projektów podstawowych uchwał,

4) Protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 1. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej 6 m-cy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nieprzedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.

 

§26

 

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu
 2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego.
 3. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu wykluczyć ze Zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
 4. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

§27

 1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej ¼ części członków Cechu.
 2. W razie niedojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Walne Zgromadzenie odbywa się w tym samym dniu, w drugim terminie. Godzina odbycia się Walnego Zgromadzenia winna być podana w zawiadomieniu. Walne Zgromadzenie odbyt w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych. Na Walnym Zgromadzeniu odbytym w drugim terminie nie może być podjęta uchwała o likwidacji Cechu, która może być powzięta większością ¾ głosów przy obecności ¼ członków Cechu.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeśli Statut nie stanowi inaczej.
 4. Uchwały o zmianie Statutu wymagają dla swej ważności co najmniej 2 /3 głosów oddanych, z tym, że nie liczy się głosów wstrzymujących.
 5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

 

§28

 

 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu Jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący.

 

Zarząd

§29

 

 1. Do zadań Starszego Cechu należy:

1) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Cechu,

2) nadzorowanie za pośrednictwem kierownika cechu wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu Cechu,

3) prezentowanie organom władzy publicznej organizacjom społecznym i instytucjom życia publicznego stanowiska Cechu wobec podstawowych problemów społeczno ekonomicznych zawodowych w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia i Zarządu,

4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania.

 1. Kadencja Starszego Cechu jest równa kadencji Zarządu.
 2. Starszy Cechu jest reprezentantem Cechu w jego współdziałaniu z organami władzy publicznej oraz organizacjami społecznymi i instytucjami życia publicznego.

 

§30

 

 1. Zarząd Cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
 2. Zarząd Cechu składa się z 5 do 9 osób, w tym ze Starszego Cechu i 2 Podstarszych. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie: Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem.
 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 2 Podstarszych, którzy wraz ze Starszym Cechu stanowią Prezydium Zarządu.
 4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

 

§31

W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, Walne Zgromadzenie na swoim najbliższym posiedzeniu dokonuje wyboru uzupełniającego. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go jeden z Podstarszych, ustalony przez Zarząd.

§32

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu. Członek Zarządu odpowiada wobec Cechu za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Cechu, chyba, że nie ponosi winy.

§33

 

 1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

1) reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów organizacji społecznych i gospodarczych,10

2) gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia, wskazanych w §21,

3) zwoływanie w Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,

4) powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu,

5) powoływanie i odwoływanie kierownika biura Cechu oraz ustalenie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,

6) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu,

7) przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu.

§34

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.

 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno się odbyć w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później, niż w ciągu 14 dni od dni złożenia wniosku.

 

§35

 

 1. Posiedzenie Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.
 2. O czasie i miejscu posiedzenia Zarządu powiadamiani są na 5 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu.
 3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy kierownik biura Cechu z głosem doradczym.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca informuje Zarząd o wynikach przeprowadzonych kontroli i ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu.

 

§36

 

 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
 3. Szczegółowe zasady oraz tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.
 4. Zarząd przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ramowy roczny plan pracy.

 

Komisja Rewizyjna

§37

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie, spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenia wybiera całą Komisję Rewizyjną razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 

§38

 

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) badanie przynajmniej raz na pól roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek ¼ ogólnej liczby członków Cechu, Zarządu Cechu badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,

2) badanie rocznych sprawozdań finansowych, oraz zgłaszania Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

4) przedkładanie walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi i Starszemu Cechu w oddzielnych głosowaniach.

 1. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

 

Sąd Cechowy

§39

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

 

§40

 

 1. Sąd Cechowy składa się z 3 – 6 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera cały Sąd Cechowy razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów.
 2. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

 

§41

 

 1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
 2. Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

 

§42

 

 1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:

1) upomnienie,

2) naganę,

3) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,

4) wykluczenie.

 1. W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może niezależnie od orzeczenia kary zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczej.
 2. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

 

§43

 

 1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z cechu Sąd zasięga opinii prawnej.
 2. Za ważną przyczynę wykluczenia uznać należy w szczególności:

1) popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,

2) umyślne działanie na szkodę Cechu,

3) uporczywe niewykonanie podstawowych obowiązków członkowskich,

4) naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,

5) działanie na szkodę środowiska branżowego.

§44

Orzeczenia rzemieślniczego sądu są ostateczne.

§45

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do Zarządu Cechu.

§46

Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Zarząd Cechu.

 

V SEKCJE ZAWODOWE

 

§47

 

 1. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe.
 2. Powoływanie sekcji należy do obowiązków Zarządu Cechu.
 3. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego Sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.
 4. Do zadań sekcji należy:

1) oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno – gospodarczych rzemiosła,

2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,

3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,

4) otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,

 1. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu.
 2. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

 

VI KOMISJE ZARZĄDU CECHU

 

§48

 

 1. Dla wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, Zarząd Cechu może powołać Komisję Skarg i Interwencji, Komisję do spraw odznaczeń lub inne w zależności od potrzeb.
 2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.
 3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu.

 

§49

 

 1. W skład Komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
 2. Komisje mogą korzystać, za zgodą Zarządu, z opinii rzeczoznawców.

 

§50

 

 1. Tryb pracy i szczegółowe zadania Komisji określa Regulamin Komisji.
 2. Regulamin Komisji uchwala Zarząd

 

VII ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

 

§51

 

 1. Źródła finansowania Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne przychody, w tym z działalności gospodarczej Cechu.
 2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenia Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.
 3. Zasady gospodarki finansowej Cechu uchwala Walne Zgromadzenie.
 4. Cech może tworzyć fundusze celowe.

 

VIII BIURO CECHU

 

§52

 

 1. Kierownik Biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.
 2. Kierownik Biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.
 3. W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzje organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, Kierownik Biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął o jej zmianę lub uchylenie.
 4. Kierownik Biura bierze udział w obradach Walnego zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Kierownik Biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem.

 

§53

Kierownikiem Biura Cechu może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie

§54

Kierownik Biura Cechu jest osobą wyznaczoną do dokonywania za pracodawcę czynności prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy, w rozumieniu art. 3.1 Kodeksu Pracy.

 

IX REPREZENTACJA CECHU

 

§55

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszych Cechu oraz Kierownika Biura Cechu.

§56

 

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy Cechu działający łącznie z Kierownikiem Biura Cechu lub Podstarszy Cechu działający łącznie z Kierownikiem Biura Cechu, a w okresie nieobecności Kierownika Biura Cechu – Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu łącznie z upoważnionym przez Kierownika Biura Cechu pracownikiem biura Cechu.
 2. Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi Biura Cechu pełnomocnictwa do samodzielnego wykonywania określonych czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do samodzielnego dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych,

 

X POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 

§57

 

 1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
 2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
 3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym Zgromadzeniu, lecz nie później, niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Cech.
 4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołania wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
 5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

 

XI LIKWIDACJA CECHU

 

§58

Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością ¾ głosów przy obecności ¼ członków Cechu.