Wzór wniosku w sprawie ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej w 2023 roku

18 lis Wzór wniosku w sprawie ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej w 2023 roku

2 listopada 2022 r. prezydent podpisał ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Na podstawie przedmiotowej ustawy, od dnia 1 grudnia 2022 zostaną wprowadzone maksymalne ceny za energię elektryczną (do wysokości 785 zł/MWh) od 1 grudnia 2022 dla mikro, małych i średnich firm, podmiotów wrażliwych oraz dla gospodarstw domowych, które przekroczą limity rocznego zużycia prądu.

W zakresie interesującym członków Cechu – istotne są informacje dotyczące mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Aby skorzystać z „zamrożenia” cen energii – mikro, mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) powinni złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. oświadczenie swoim dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh. Jeżeli oświadczenie zostanie złożone do dnia 30 listopada 2022 r. – wówczas maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia 2022 r. Złożenie oświadczenia po dniu 30 listopada skutkuje tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

W załączeniu przesyłamy wzór oświadczenia zgodny z załącznikiem do obowiązującego w omawianym zakresie rozporządzenia. W zakresie zaklasyfikowania się Państwa przedsiębiorstw jako mikro lub małych przedsiębiorców – przypominam poniżej definicje w tym zakresie:

Mikroprzedsiebiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.
Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Poniżej przekazujemy krótką instrukcję wypełniania przedmiotowego oświadczenia.
Aby wypełnić oświadczenie należy przygotować:
1. nazwę, adres siedziby, NIP lub PESEL, telefon lub e-mail,
2. dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są: odbiorcą uprawnionym albo jego reprezentantem (pełnomocnik, członek zarządu spółki z o.o., itp.) – tylko jeżeli dotyczy,
3. Ważne! numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE) – z umowy z dostawcą,
4. kategorię odbiorcy uprawnionego – mikro, mały lub średni przedsiębiorca. Jest to jedna kratka oznaczona nr 1. Później wybraną kategorią będziemy posługiwać się jeszcze konsekwentnie w dalszej części oświadczenia wpisując cyfry od 1-4 (w Państwa przypadku co do zasady jest to 1) zgodnie z wyborem w punkcie 5 Oświadczenia,
5. datę zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE.
6. wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy).

Wskazówki dodatkowe:
A. w kolumnie 4 trzeba podać zużycie prądu np. z 2022 roku (będzie to prognoza dla okresu od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023). Jeśli jednak przedsiębiorca planuje zakup nowych urządzeń lub zwiększenie produkcji (które zmienią zużycie) – powinien podać szacowane zużycie prądu od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023;
B. dane procentowe ile prądu z danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną. W ostatnich dwóch kolumnach tabeli (5 i 6) należy rozbić wartość podaną w kolumnie 4, wpisując dane procentowe, jakie przedsiębiorca zamierza zużyć w ramach ceny maksymalnej oraz ponad limit; suma tych danych musi wynieść 100%. W Państwa przypadku, jeżeli całość energii zadeklarowanej w Oświadczeniu wykorzystywana jest na potrzeby Państwa przedsiębiorstwa – w kolumnie 5 wpisuje się 100% a w kolumnie 6 0%.

Oświadczenie należy złożyć do swojego dostawcy energii. Można je składać nie tylko w formie papierowej, ale także elektronicznej (jako plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

 

Edytowalny wniosek oraz informacje można znaleźć na stronie rządowej
https://www.gov.pl/web/klimat/zbliza-sie-termin-zlozenia-oswiadczenia-uprawniajacego-do-obnizenia-ceny-energii-elektrycznej

W razie problemów z wprowadzeniem danych lub wątpliwości co do technicznych aspektów danych, które mają się znaleźć w oświadczeniu – zalecamy kontaktować się bezpośrednio z dostawcą energii, do którego składane jest oświadczenie. Mają oni obowiązek wyjaśnić ewentualne wątpliwości w przedmiotowym zakresie.

W załączeniu ogłoszony tekst ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz rozporządzenia w zakresie wzoru oświadczenia.
W razie wprowadzenia kolejnych zmian stanu prawnego wpływających na prawa i obowiązki przedsiębiorców – członków Cechu – zostaną Państwo o tym poinformowani przez Cech.

 

Pliki do pobrania

Ustawa >>>

Rozporządzenie >>>

Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych >>>