Egzamin czeladniczy w izbie rzemieślniczej a egzamin zawodowy w OKE

28 sty Egzamin czeladniczy w izbie rzemieślniczej a egzamin zawodowy w OKE

Szanowni Państwo,

w związku z docierającymi do Biura Cechu pytaniami Członków Cechu zatrudniających pracowników młodocianych będących na ostatnim roku nauki, zadawanymi w kontekście wzajemnych relacji pomiędzy:

  • egzaminem czeladniczym zdawanym we właściwej Izbie Rzemieślniczej (u nas Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości) a
  • egzaminem zawodowym (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie) organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

– przedstawiamy Państwu poniżej streszczenie obowiązującego obecnie w tym zakresie stanu prawnego.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: w przypadku ucznia będącego młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – uczeń kończy branżową szkołę I stopnia jeżeli przystąpił do egzaminu czeladniczego (art. 44q. ust. 1. pkt 4 lit. b ustawy o systemie oświaty). Egzamin czeladniczy zdawany jest we właściwej Izbie Rzemieślniczej (u nas Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości).

Z kolei do egzaminu zawodowego (egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną obowiązkowo przystępują uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie będący wprawdzie młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego, ale u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem (tak wynika z treści art. 44 zzzb ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty). Tylko dodatkowo i w sposób nieobowiązkowy (i niezastępujący egzaminu czeladniczego) do egzaminu zawodowego przy OKE mogą przystąpić uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem (art. 44 zzzb ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty).

Konkludując: dla pracowników młodocianych zatrudnionych u rzemieślników – obowiązkowy jest egzamin czeladniczy we właściwej izbie rzemieślniczej a jedynie fakultatywny jest egzamin w OKE.

Ponadto dofinansowanie otrzymywane przez pracodawców-rzemieślników za przygotowanie pracownika młodocianego do zawodu, na podstawie zawartych za pośrednictwem Cechu umów – przysługuje w zakresie egzaminu czeladniczego zdawanego we właściwej izbie rzemiosła a nie dla egzaminu zawodowego zdawanego przy OKE.