Informacja podatkowa na rok 2016

01 lut Informacja podatkowa na rok 2016

W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na 2016 r. pozostaje taka sama jak na rok 2015.

 

Skala podatku dochodowego na 2016 r.

 

Podstawa obliczenia podatku w zł Podatek wynosi
ponad do
85.528 18% minus 556,02 zł

 

85.528

 

14.839,02 zł + 32%
nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2016 roku

 

  • dla pracujących na jednym etacie 111,25 zł miesięcznie, rocznie nie więcej niż 1.335 zł
  • dla wieloetatowców rocznie koszty nie mogą przekroczyć 2.002,05 zł
  • dla pracujących na jednym etacie poza stałym miejscem zamieszkania miesięcznie  139,06 zł i 1.668,72 zł za cały rok
  • dla pracujących poza stałym miejscem zamieszkania wieloetatowców łącznie maksimum 2.502,56 zł

Zaliczkę na podatek dochodowy pomniejsza się o 46,33 zł miesięcznie, natomiast rocznie 556,02 zł.

 

Ważne limity na 2016 r.

 

1. Wartość sprzedaży w 2016 r. uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi 150.000 zł

2. Wielkość przychodów za 2015 rok uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym 150.000 EUR x kurs 4,2437 = 636.555 zł.

3. Kwota przychodów za 2015 rok zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych 1.200.000,00 EUR x kurs 4,2437 = 5.092.440 zł.

 

Podatnicy uzyskujący dochody z najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze z majątku nie mającego związku z prowadzeniem działalności gospodarczej nadal mogą wybrać opodatkowanie tych wpływów w formie ryczałtu.

W roku 2016 wynajmujący zapłacą zryczałtowany podatek od przychodów z najmu według stawki 8,5% bez względu na wysokość uzyskanych przychodów.

Od 1 stycznia 2016 roku najniższe wynagrodzenie pracowników wynosi 1.850 zł.

 

Amortyzacja

 

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą oraz zaliczeni do małych podatników, będą mogli zaliczyć bezpośrednio w koszty wydatki (z wyjątkami) na nabycie środków trwałych o równowartości 50.000 EUR tj. 212.000 zł w jednym roku.

Jednorazową amortyzację należy traktować jako pomoc de minimis.

Mały podatnik to zgodnie z art.5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to taki którego przychody ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyły w poprzednim roku 1.200.000 EUR tj. 5.092.000 zł.

Jednorazowa amortyzacja obejmie środki trwałe zaliczone do grupy 3 – 8 Klasyfikacji Środków Trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych. Do limitu jednorazowych odpisów (rocznie 50.000 EUR) nie będzie się wliczać odpisów od składników majątku, których wartość nie przekracza 3.500 zł.

 

Deklaracje

 

Zaliczki na podatek dochodowy wpłacamy do 20 następnego miesiąca na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

Przedsiębiorcy rozliczający się z Urzędem Skarbowym samodzielnie będą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy bez deklaracji podatkowych.

Przedsiębiorcy nadal będą zwolnieni z obowiązku składania comiesięcznych deklaracji na zaliczki PIT – 5, PIT – 5L, PIT – 4. Deklarację roczną PIT 4R, należy złożyć w Urzędzie Skarbowym do końca stycznia następnego roku. Tylko w razie zaprzestania prowadzenia działalności deklaracja taka musi być złożona do dnia jej zaprzestania.

Nadal przedsiębiorcy będą mogli wpłacać comiesięczne  zaliczki na podatek w formie uproszczonej. Natomiast przedsiębiorcy zaliczeni w przepisach do małych podatników lub rozpoczynających działalność będą mogli wpłacać zaliczki co kwartał. Możliwość tę będą mieli zarówno przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej, jak i korzystający ze stawki liniowej 19%. Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, muszą do 20 lutego danego roku podatkowego zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego
o swym wyborze.

 

Od 01.01.2016 roku zniesiony zostaje obowiązek korekty kosztów w przypadku niezapłaconych w terminie faktur. Obowiązek korekty został zlikwidowany przez ustawę
z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1197). Zgodnie z przepisami przejściowymi, przedsiębiorcy, którzy zmniejszyli koszty przed 1 stycznia 2016 r., a później zapłacą kontrahentowi, będą mogli je powiększyć w 2016 roku.

Od 01.01.2016 r. właściwym dla podatnika VAT organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Tak więc osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą podlegały pod urząd skarbowy w zakresie podatku dochodowego i VAT właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, ze wstępnych informacji w urzędach skarbowych brak obowiązku sporządzania aktualizacji VAT-R. Natomiast dla spółek cywilnych, jawnych, partnerskich nadal pozostaje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z początkiem 2016 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie oskładkowania wynagrodzeń z tytułu umów zleceń. Obowiązywać będzie zasada kumulacji oznaczająca, że w przypadku zawarcia kilku umów zleceń, aby nie podlegały oskładkowaniu muszą przekroczyć kwotę najniższego wynagrodzenia (1.850,00). W przypadku, gdy będzie to kwota niższa zleceniobiorca obowiązkowo podlegać będzie ubezpieczeniom społecznym (chorobowe dobrowolne) ze wszystkich tytułów. Zleceniobiorca wykonujący jednocześnie kilka umów zleceń jest zobowiązany od odprowadzenia składek od tylu z nich, aż kwota łącznego wynagrodzenia osiągnie wysokość co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli do opłacania składek jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, składki opłaca każdy z nich, chyba, że ubezpieczony przedłoży płatnikowi dokumenty uzasadniające brak konieczności opłacania składek. Za prawidłowość rozliczeń nadal będą odpowiadać płatnicy dlatego należy dołożyć wszelkiej staranności i zabezpieczyć dokumenty wskazujące na brak podstawy „ozusowania” umowy zlecenia.

Studenci do ukończenia 26 roku życia nie podlegają obowiązkowi ubezpieczeniowemu  z tytułu umów zleceń.

Umowy o dzieło nadal pozostają wolne od składek ZUS.

Najważniejsza zmiana w ustawie VAT od 01.01.2016 polegać będzie na dodaniu przepisów określających zasady obliczania kwoty podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów towarów i usług wykorzystywanych tylko częściowo do celów działalności gospodarczej (chodzi o preproporcję lub prewspółczynnik). Zdaniem piszącej będzie to bardziej dotyczyło różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń i gmin niż osób prowadzących działalność gospodarczą do których kierowany jest ten okólnik.

W Ministerstwie Finansów przygotowywana jest nowa ustawa VAT, której projekt zawiera 441 artykułów. Projekt dopiero zostanie skierowany do Sejmu i wejdzie w życie najprawdopodobniej 1 lipca 2016 r. Nowy projekt ustawy zawiera nową definicję samochodu, ograniczenia w możliwości odliczenia wydatków na parkingi, autostrady.

Po zmianie przepisów VAT dotychczasowe interpretacje w zakresie VAT stracą moc i nie będą wiążące dla podatnika

 

mgr Cecylia Pokracka

DORADCA PODATKOWY

Nr 01501