IV etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

02 sty IV etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Przypominamy, że dnia 1 stycznia 2021 r. rozpocznie się ostatni, IV etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Do tej pory (w etapach od I-III) PPK mieli obowiązek wdrażać pracodawcy będący dużymi podmiotami (I etap – powyżej 250 zatrudnionych, II etap – powyżej 50 zatrudnionych i III etap – powyżej 20 zatrudnionych). W IV etapie rozpoczynającym się od 1 stycznia 2021 r. PPK mają wdrożyć pracodawcy, którzy na 31 grudnia 2019 r. zatrudniali mniej niż 20 osób albo rozpoczęli działalność po tej dacie. Wdrożenie PPK będzie zatem dotyczyło praktycznie wszystkich członków naszego Cechu (wszystkich tych, którzy jeszcze PPK u siebie nie wdrożyli) – stąd przekazujemy niniejszą informację.

Celem zarysu zagadnienia informujemy, iż Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są systemem długoterminowego oszczędzania dla pracowników, obowiązkowym dla pracodawców i dobrowolnym dla pracowników, organizowanym przez pracodawców i wspieranym przez państwo. Zasady jego funkcjonowania określa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 j.t. z późn. zm.).

Ustawa o PPK wskazuje dobrowolność gromadzenia oszczędności w ramach programu. Każda osoba zatrudniona zostanie zapisana do programu automatycznie, przy czym będzie mogła zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu. Wpłaty dokonywane do PPK będą finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK z własnych środków wedle następujących reguł:

  • wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający będzie wynosić 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podmiot zatrudniający będzie mógł zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5%;
  • wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika wyniesie co do zasady 2% wynagrodzenia. Uczestnik będzie mógł zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

 

Wsparcie dla uczestników PPK ze strony państwa jest następujące:

  • jednorazowa wpłata powitalna: 250 zł dla każdego uczestnika PPK;
  • coroczne dopłaty roczne: 240 zł dla każdego uczestnika PPK.

W ramach wdrożenia PPK Pracodawcy zatrudniający poniżej 20 pracowników mają czas na zawarcie umów o zarządzanie PPK do dnia 23 kwietnia 2021 r., a umów o prowadzenie PPK do dnia 10 maja 2021 r.

Podmioty zatrudniające będą zobowiązane do zawierania wyżej wskazanych umów PPK w imieniu pracowników z instytucjami finansowymi takimi jak: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne, zakład ubezpieczeń oferujący ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Więcej informacji dotyczących PPK znajduje się na przejrzyście skonstruowanej stronie internetowej Oficjalnego Portalu Informacyjnego Pracowniczych Planów Kapitałowych. Link do przedmiotowej strony zamieszczamy poniżej – zachęcając do zapoznania się ze znajdującymi się na oficjalnej stronie PPK informacjami:

https://www.mojeppk.pl/