Walne Zgromadzenie 2020

17 wrz Walne Zgromadzenie 2020

Kraków, dnia 8 września 2020 r.

 Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Spożywczych z siedzibą w Krakowie, ul. Westerplatte 18, Nr KRS: 171609 (dalej jako „Cech”)

Starszy Cechu, działając na podstawie postanowień §24 i §25 Statutu Cechu, niniejszym zwołuje Walne Zgromadzenie członków Cechu. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sali Cechowej „Na Kotłowem” w siedzibie Cechu przy ul. Westerplatte 18 (31-033 Kraków),  w dniu 29 września 2020 r. o godz. 11.30, a w drugim terminie (zgodnie z §27 ust. 2 Statutu Cechu) o godz. 12.00 bez względu na liczbę obecnych członków Cechu.

Przewidziany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego i prezydium Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie regulaminu obra
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Powołanie komisji:
– Uchwał i Wniosków
– Skrutacyjnej
6. Dyskusja nad udostępnionymi Członkom Cechu sprawozdaniami z działalności organów Cechu (sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe i bilans, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego)
7. Podjęcie uchwał:
– zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
– zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Cechu
– udzielenie absolutorium Starszemu Cechu oraz członkom Zarządu
– zatwierdzenie sprawozdania finansowego Cechu za rok 2019
– zatwierdzenie preliminarza finansowego na rok 2020 z działalności statutowej
– wybór delegatów Cechu na zjazdy samorządu rzemiosła.
8. Zamknięcie obrad.

Informuję, że w związku z panującym stanem epidemii, celem ograniczenia zagrożeń związanych z transmisją wirusa COVID-19 – Zarząd Cechu postanowił, że w tym szczególnym roku następujące materiały:

  1. Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
  2. Sprawozdanie finansowe za rok 2019
  3. Preliminarz finansowy na rok 2020
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019
  5. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego
  6. Projekty uchwał przewidzianych w porządku obrad;

będą udostępnione Członkom Cechu do wglądu od dnia 16 września 2020 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Cechu pod następującym linkiem: www.cech.pl/walne i będą dostępne w tradycyjnej formie papierowej w siedzibie Cechu (w godzinach pracy Biura Cechu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty).

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie będzie potrzeby ustnego prezentowania powyższych dokumentów w trakcie Walnego Zgromadzenia. Podczas Walnego Zgromadzenia podjęte zostaną od razu uchwały przewidziane w niniejszym porządku obrad (chyba, że wywiąże się dyskusja nad przedłożonymi do wglądu wyżej wymienionymi materiałami). Dzięki takiemu rozwiązaniu ograniczymy czas trwania Walnego Zgromadzenia do niezbędnego minimum, co zmniejszy ryzyko potencjalnego zarażenia koronawirusem.

Jednocześnie przypominamy Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek członkowskich o ograniczeniu praw określonych przepisami Statutu. Bardzo prosimy wszystkich zalegających z zapłatą składek członkowskich o wpłatę na konto BSR Kraków 78 8589 0006 0000 0000 0286 0001 lub w kasie Cechu.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

> Preliminarz 2020

> Sprawozdanie Finansowe 2019

> Sprawozdanie Zarządu 2019

> Protokół Komisji Rewizyjnej

> Protokół z Walnego Zgromadzenia 2019

> Uchwały