Wpis kwalifikacji rzemieślniczych do CEIDG

08 paź Wpis kwalifikacji rzemieślniczych do CEIDG

Od dnia 1 października 2020 r. uzyskanie i utrata kwalifikacji rzemieślniczych (dyplom mistrza lub świadectwo czeladnicze) podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Zgodnie ze znowelizowanym art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, wydanym przez izbę rzemieślniczą.

Informacje te są przekazywane do CEIDG przez izby rzemieślnicze. W zależności od momentu uzyskania kwalifikacji – wpis do CEIDG w przedmiotowym zakresie jest obowiązkowy lub fakultatywny. I tak:

1. Przedsiębiorcy przystępujący do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego po dniu 1 października 2020 r. są zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG. Na tej podstawie izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego dopisze informacje o posiadanych kwalifikacjach na stronie CEIDG.

2. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali kwalifikacje zawodowe przed dniem 1 października 2020 r. uzyskanie wpisu w CEIDG będzie odbywało się na wniosek. W tym celu należy zwrócić się do Izby Rzemieślniczej z wnioskiem o umieszczenie w CEIDG posiadanych już kwalifikacji zawodowych.

Na stronie CEIDG w formularzu danych o przedsiębiorcy będą zamieszczone takie dane, jak:

– data egzaminu (data wystawienia dyplomu lub świadectwa),
– nazwa Izby Rzemieślniczej, która wydała dyplom lub świadectwo,
– tytuł zawodowy: mistrz lub czeladnik,
– nazwa zawodu,
– symbol cyfrowy zawodu,
– data cofnięcia kwalifikacji zawodowych.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców posiadających już kwalifikacje rzemieślnicze do składania wniosków o wpis do CEIDG.

W załączeniu wzór wniosku o wpis kwalifikacji zawodowych do CEIDG – Pobierz