Wsparcie od Miasta Krakowa – obniżenie czynszu lokali użytkowych

05 lut Wsparcie od Miasta Krakowa – obniżenie czynszu lokali użytkowych

Szanowni Państwo,

dla członków Cechu, którzy są najemcami lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa (gdzie wynajmującym jest Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie – „ZBK”) – mamy ważne wiadomości, które przekazujemy poniżej.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r., w związku z negatywnymi konsekwencjami stanu epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – istnieje możliwość obniżenia stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

Powyższa pomoc udzielana przez Gminę Miejską Kraków jest udzielana na podstawie przepisów zarządzenia Nr 136/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2021 r. Treść zarządzenia przesyłamy w załączeniu do niniejszej wiadomości e-mail. Aby jednak wybawić Państwa z konieczności lektury aktu prawnego – wyjaśniamy, że wsparcie będzie udzielane na następujących zasadach:

od dnia 1 stycznia 2021 r. możliwe jest udzielenie najemcom lokali użytkowych wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wsparcia w postaci ulgi czynszowej polegającej na:

1. obniżeniu stawki czynszowej do wysokości kosztów eksploatacyjnych – w odniesieniu do najemców, którzy w wynajmowanych lokalach użytkowych nie mogą prowadzić działalności w związku z zakazem ustanowionym przepisami prawa,

2. obniżeniu stawki czynszowej o 50% lub o 75% – w odniesieniu do najemców, którzy
w wynajmowanych lokalach użytkowych prowadzą działalność, ale ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu i udokumentują spadek obrotów gospodarczych lub spadek przychodów, w tym spadek przychodów z działalności statutowej, o nie mniej niż 25% (w przypadku ulgi 75% obniżka czynszu jest udzielana po udokumentowaniu spadku obrotów/przychodów o co najmniej 50%) w porównaniu do:
a) średniej arytmetycznej obrotów lub przychodów ze stycznia i lutego 2020 r., lub
b) analogicznego miesiąca 2019 r.

Do wniosku o obniżenie stawki czynszowej najemca zobowiązany jest dołączyć również dokumenty niezbędne do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku w kontekście przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis. Jednocześnie w omawianym zarządzeniu przyjęto, że wnioski o obniżenie stawek czynszowych na wcześniejszych zasadach (określonych we wcześniejszych zarządzeniach Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 734/2020 i 1105/2020) mogą być składane najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.

Szczegółowa procedura przyznawania pomocy, a także dane kontaktowe do komórek Urzędu Miasta Krakowa, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje – znajdują się na stronie internetowej, do której link zamieszczamy poniżej:
https://business.krakow.pl/miejskie_wsparcie/239511,artykul,lokale_uzytkowe.html

Zobacz pełny tekst zarządzenia