Zasady wdrożenia PPK

22 kwi Zasady wdrożenia PPK

W ślad za poprzednią informacją dotyczącą PPK przypominamy, że od 01.01.2021 r. przedsiębiorcy zatrudniający do 20 pracowników są zobowiązani do wdrożenia PPK. Ostateczny termin podpisania umowy o zarządzanie PPK to 23.04.2021 r., a do 10.05.2021 r. należy podpisać umowy z instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK.

Mikroprzedsiębiorca, który otrzyma od wszystkich osób w wieku 18-54 lat deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przed ostatecznym dniem zawarcia umowy o zarządzanie PPK (23 kwietnia 2021 r.) nie będzie musiał tworzyć Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W tym miejscu należy wskazać (co zainteresuje tych Członków Cechu, którzy zatrudniają pracowników młodocianych), że do PPK zapisuje się tylko osoby, które spełniają definicję „osoby zatrudnionej” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Co istotne definicja „osoby zatrudnionej” wprost wyłącza z tej grupy pracowników młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 Kodeksu pracy, tj. pracowników młodocianych, którzy nie skończyli jeszcze 18 lat. Cytat fragmentu z ustawy o PPK: „Użyte w ustawie określenia oznaczają: osoby zatrudnione – a) pracowników, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), z wyjątkiem pracowników (…), oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy”). Do PPK mogą zatem zgłaszać się tylko ci spośród pracowników związanych z pracodawcą umową o pracę w celu przygotowania zawodowego, którzy ukończyli 18 lat i nie posiadają już statusu pracownika młodocianego (a jedynie kontynuują naukę zawodu na zasadach przewidzianych dla młodocianych). Co w praktyce oznacza, że „pracownik młodociany” (w potocznym rozumieniu definicji), który ukończył 18 lat także podlega (na zasadach ogólnych) zgłoszeniu do PPK, o ile nie złożył deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przed ostatecznym dniem zawarcia umowy o zarządzanie PPK (23 kwietnia 2021 r.).

Mikroprzedsiębiorca to firma która zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiąga obroty lub aktywa poniżej 2.000.000 euro.

Jeżeli część pracowników (chociażby jeden) wyrazi chęć przystąpienia do PPK to pracodawca ma obowiązek wybrać instytucję finansową zarządzającą PPK, a następnie zawrzeć dwie umowy:

·o zarządzanie PPK,

·o prowadzenie PPK.

Na etapie funkcjonowania PPK pracodawcy mają obowiązek terminowo naliczać, potrącać i odprowadzać wpłaty do PPK. Za każdego uczestnika w ramach własnej wpłaty przedsiębiorca przekazuje co najmniej 1,5%, a maksymalnie 4% wynagrodzenia pracownika, natomiast pracownik finansuje ze swojego wynagrodzenia wpłatę w wysokości od 2% do maksymalnie 4%.

Za nieterminowe zawarcie umowy pracodawca może zostać ukarany grzywną w wysokości 1,5% wynagrodzeń za poprzedni rok obrotowy.

Kolejną kategorią są firmy, które nie utworzyły Pracowniczych Planów Kapitałowych w poprzednich latach, głównie ze względu na swoją wielkość. Pracodawcy niebędący mikroprzedsiębiorcami (tj. zatrudniający od 10 pracowników wzwyż) mają obowiązek utworzyć PPK w przewidzianym terminie, nawet w przypadku, gdy wszyscy ich pracownicy złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Tacy pracodawcy najpóźniej do 23.04.2021 r. będą zmuszeni do zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Gdy wszyscy zatrudnieni zrezygnują z PPK, to na zawarciu umowy o zarządzanie PPK skończą się obowiązki pracodawcy związane z utworzeniem PPK. Nie będzie miał on możliwości zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Jednak w sytuacji, gdy chociażby jedna osoba wyraziłaby chęć pozostania w PPK, pracodawca będzie zmuszony do zawarcia umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do 10.05.2021 r.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych można przeczytać na stronie https://www.mojeppk.pl

W załączniku wzór o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – Pobierz