Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków

01 cze Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków
Cechu Rzemiosł Spożywczych z siedzibą w Krakowie, ul. Westerplatte 18,
Nr KRS: 171609 (dalej jako „Cech”)

Starszy Cechu, działając na podstawie postanowień §24 i §25 Statutu Cechu, niniejszym zwołuje Walne Zgromadzenie członków Cechu. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sali Cechowej „Na Kotłowem” w siedzibie Cechu przy ul. Westerplatte 18 (31-033 Kraków), w dniu 9 czerwca 2022 r. o godz. 11.30, a w drugim terminie (zgodnie z §27 ust. 2 Statutu Cechu) o godz. 12.00 bez względu na liczbę obecnych członków Cechu.

Przewidziany jest następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego i prezydium Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie regulaminu obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Powołanie komisji:
• Uchwał i Wniosków
• Skrutacyjnej
6. Dyskusja nad udostępnionymi Członkom Cechu sprawozdaniami z działalności organów Cechu (sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe i bilans, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego)
7. Podjęcie uchwał:
• zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
• zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Cechu
• udzielenie absolutorium Starszemu Cechu oraz członkom Zarządu
• zatwierdzenie sprawozdania finansowego Cechu za rok 2021
• zatwierdzenie preliminarza finansowego na rok 2022 z działalności statutowej
• wybór delegatów Cechu na zjazdy samorządu rzemiosła.
8. Zamknięcie obrad.
Następujące materiały:
1) Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
2) Sprawozdanie finansowe za rok 2021
3) Preliminarz finansowy na rok 2022
4) Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2021 będą udostępnione Członkom Cechu do wglądu w siedzibie Cechu (w godzinach pracy Biura Cechu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty).

Jednocześnie przypominamy Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek członkowskich o ograniczeniu praw określonych przepisami Statutu. Bardzo prosimy wszystkich zalegających z zapłatą składek członkowskich o wpłatę na konto BSR Kraków 78 8589 0006 0000 0000 0286 0001 lub w kasie Cechu.

Z poważaniem
Grzegorz Krupa Starszy Cechu

Zobacz treść zawiadomienia >