Informacja dotycząca zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i rejestrze BDO sporządzoną przez radcę prawnego Cechu Wojciecha Ulanowskiego

04 gru Informacja dotycząca zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i rejestrze BDO sporządzoną przez radcę prawnego Cechu Wojciecha Ulanowskiego

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579), na mocy której wszyscy przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu torby foliowe (czyli również podmioty prowadzące sklepy i oferujące klientom torby foliowe) muszą uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców (rejestru jednostek handlu detalicznego lub hurtowego oferujących torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową) – przesyłam poniżej informacje w tym zakresie.

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. Jest częścią dalszego wdrażania przepisów, które już od września 2019 r. obowiązują w zakresie toreb z tworzywa sztucznego podlegających recyklingowi (opłata recyklingowa). Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić – od 1 stycznia 2020 r. ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Obowiązek wpisu do  Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

– wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
-wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm uniinych),
– udostępniają klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej.

Podmioty takie jak sklepy lub hurtownie, w których udostępniane są klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej także podlegają niestety wpisowi do tego rejestru, choć w uproszczonej formie.

W praktyce rejestracji dokonać muszą prawie wszyscy przedsiębiorcy. Nie podlegają jej jednak:

– osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne,
– podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
– podmioty nieprofesjonalnie zbierające odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych,
– transportujący wytworzone przez siebie odpady,
– wytwórcy odpadów zwolnieni z prowadzenia ewidencji odpadów.

Dla doprecyzowania: jako torbę na zakupy z tworzywa sztucznego rozumieć należy każdą torbę na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonaną z tworzywa sztucznego, która jest oferowana w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego. Jako „tworzywo sztuczne” traktuje się polimer w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia nr 1907/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (…), do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i który może funkcjonować jako główny strukturalny składnik toreb na zakupy.

Przypominam przy tym, że od dnia 1 września 2019 r. opłata recyklingowa pobierana jest za wydanie:
– lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
– pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Z opłaty zwolnione są wyłącznie bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności. Jeżeli przedsiębiorca używa tylko takich toreb – nie będzie podlegał wpisowi do BDO. Pozostali przedsiębiorcy (spełniający kryteria objęcia ich ustawą z uwagi na odpady lub ci, którzy podlegają wpisowi w uproszczonej formie z uwagi na oferowanie toreb z tworzywa sztucznego podlegających opłacie recyklingowej) – muszą się zarejestrować w BDO.

Aby dokonać rejestracji w BDO, należy wcześniej założyć konto przedsiębiorcy w rejestrze. Przedsiębiorcy pobierający opłatę recyklingową z tytułu oferowanych w swojej placówce toreb foliowych objętych opłatą recyklingową powinni złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO do dnia 31 grudnia 2019 r., przy czym złożenie wniosku nie jest równoznaczne z natychmiastowym uzyskaniem numeru BDO, bowiem organ ma 1 miesiąc na rozpatrzenie wniosku (licząc od dnia jego złożenia). Dla spełnienia obowiązku rejestracji w BDO wystarczające jest jednak złożenie wniosku o rejestrację do końca 2019 r.

Jak to często bywa ustawodawca nałożył nowy obowiązek kiepsko wywiązując się z własnych zadań. Obecnie obowiązujący wzór wniosku o wpis do rejestru BDO nie zawiera bowiem w ogóle działu dotyczącego tylko wprowadzania lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. W związku z tym w formularzu rejestrowym określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2018 r. poz. 2528 ze zm.) wnioskodawcy muszą wypełnić tylko Dział I wniosku o wpis, a pozostałe dane zaktualizować dopiero po 1 stycznia 2020 r., kiedy uruchomiony zostanie elektroniczny wniosek rejestrowy. Do wypełnionego formularza dołączyć należy oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w składanych dokumentach są zgodne z prawdą.

Dla ułatwienia dodam, że urzędy marszałkowskie sugerują przy tym aby dodać do wniosku oddzielną informację, że wniosek dotyczy przedsiębiorcy wprowadzającego tylko torby z tworzywa sztucznego, gdyż przyczyni się do sprawniejszego nadania numeru rejestrowego i założenia konta.

Na szczęście wpis do rejestru nie podlega opłacie rejestrowej ani rocznej. Przewidziano jednak sankcje za brak wpisu. Przedsiębiorca prowadzący w 2020 r. działalność bez obowiązkowego wpisu do rejestru BDO będzie się bowiem musiał liczyć z tym, że nałożona zostanie na niego kara administracyjna nie mniejsza niż 5.000 zł i nie większa niż 1.000.000 zł oraz może zostać wymierzona przez sąd kara aresztu albo grzywny.

Dlatego też warto zarejestrować się do rejestru BDO.

Materiały do pobrania: