Informacja dotycząca pracowników młodocianych – aktualizacja 2.06.2020

10 cze Informacja dotycząca pracowników młodocianych – aktualizacja 2.06.2020

Szanowni Państwo,

w ślad za ostatnią przekazaną Państwu dnia 2 czerwca 2020 r. informacją dotyczącą pracowników młodocianych, wobec  opublikowania w Dz. U. z 2020 r. poz. 990 kolejnego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w interesującym nas zakresie (zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) – informujemy, że przedłużony został okres ograniczenia funkcjonowania  niektórych  publicznych i niepublicznych  jednostek systemu oświaty, w tym szkół branżowych I stopnia   do dnia 28 czerwca 2020 r.

 
\W pozostałym zakresie pełną aktualność zachowuje przekazana Państwu przez nas informacja z dnia 2 czerwca 2020 r., tj. że w okresie do dnia 28 czerwca 2020 r. tylko uczniowie-młodociani pracownicy ostatniego roku nauki zawodu mogą powrócić do realizacji programu praktycznej nauki zawodu u pracodawców, przy czym może się to odbyć wyłącznie za zgodą takiego ucznia (jeśli jest on pełnoletni) lub za zgodą jego rodziców lub opiekunów prawnych (jeśli młodociany nie jest pełnoletni).

Pełny tekst nowego rozporządzenia