Nowe informacje o pracownikach młodocianych w czasie pandemii

29 mar Nowe informacje o pracownikach młodocianych w czasie pandemii

W dniu dzisiejszym weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (opublikowane dzisiaj w Dzienniku Ustaw). Wskutek powyższego w okresie od dnia 29 marca (dziś) do dnia 11 kwietnia 2021 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Dla spragnionych lektury żywego tekstu prawnego – w załączeniu przesyłamy całe przywołane wyżej rozporządzenie. Gdyby w czasie czytania byli Państwo zdzwieni, że w samym rozporządzeniu trudno znaleźć konkretny przepis, z którego wynika zwolnienie młodocianych z pracy – wyjaśniam, że podstawą takiego stanu rzeczy jest par. 1 tego rozporządzenia odsyłający po prostu do ustawy „covidowej” (do art. 15f), który brzmi: ” W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.”. Zwolnienie, o którym mowa zostało także wprost opisane w uzasadnieniu projektu przedmiotowego rozporządzenia. Dokument ten także przesyłamy w załączeniu.

Poniżej zamieszczamy także link do strony MEN, w którym skrótowo opisano nowy stan rzeczy:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

W zakresie technicznych aspektów zwolnienia pracowników młodocianych z wykonywania swoich obowiązków – aktualność zachowują zasady, które już opisywaliśmy na naszej stronie internetowej oraz które wysyłaliśmy do Państwa mailowo w czasie pierwszej fali pandemii. Teraz tylko je przypominamy: w okresie zwolnienia pracodawca może, ale nie musi wypłacić młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy, w związku z ustawowym zwolnieniem. Jeśli pracodawca wypłaci wynagrodzenie i ma podpisaną umowę o refundację, to będzie mógł skorzystać z refundacji wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia.

Przypominamy, że zwolnienie pracownika młodocianego z odbywania praktyk musi mieć odzwierciedlenie w aktach pracowniczych. Pracodawca zobowiązany jest włączyć do akt informację o zwolnieniu młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy z podstawą prawną oraz przywołaniem okresu w jakim ono ma miejsce. Dodatkowo w listach obecności należy wpisywać informację o podstawie zwolnienia ze świadczenia pracy, np. ZP lub ZW – zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 15 f ustawy „covidowej” (Dz.U.2020.1842 t.j.). Zwolnienie jest obligatoryjne i obowiązuje od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.

Załącznik 1 Rozporządzenie >>>

Załącznik 2 Uzasadnienie rozporządzenia >>>