Informacja dotycząca pracowników młodocianych – aktualizacja 27.05.2020

28 maj Informacja dotycząca pracowników młodocianych – aktualizacja 27.05.2020

W związku z trwającym kolejnym etapem „odmrażania” gospodarki i powrotu do normalnego życia gospodarczego – do pracy stopniowo wracają szkoły podstawowe i średnie. Od 1 czerwca będą możliwe konsultacje przedmiotowe dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Luzowanie obostrzeń rozpoczęło się od dnia 18 maja, o czym pisaliśmy już na stronie internetowej Cechu. Odmrażanie szkolnictwa następuje jednak stopniowo i póki co nie dotyczy wszystkich uczniów szkół zawodowych oraz wszystkich aspektów nauki. Możliwe jest wprawdzie prowadzenie niektórych zajęć praktycznych w szkołach policealnych, a technika i szkoły branżowe mogły wrócić z niektórymi zajęciami praktycznymi, ale jest to możliwe tylko w wąskim zakresie, np. co do kursów na prawo jazdy.

W interesującym członków naszego Cechu zakresie, tj. w kwestii praktyk uczniowskich realizowanych w ramach przygotowania zawodowego pracowników młodocianych – nic się jednak nie zmieniło. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 roku (Poz. 871 – zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) został przedłużony czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 7 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia pracodawca do 7 czerwca 2020 roku zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. MEN zastrzega przy tym, że termin ten, może ulec wydłużeniu.

Jednocześnie przekazujemy, że w okresie tego zwolnienia pracodawca może, ale nie musi wypłacić młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy, w związku z ustawowym zwolnieniem. Jeśli pracodawca wypłaci wynagrodzenie i ma podpisaną umowę o refundację, to będzie mógł skorzystać z refundacji wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia.

Przypominamy, że zwolnienie pracownika młodocianego z odbywania praktyk musi mieć odzwierciedlenie w aktach pracowniczych. Pracodawca zobowiązany jest włączyć do akt informację o zwolnieniu młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy z podstawą prawną oraz przywołaniem okresu w jakim ono ma miejsce. Dodatkowo w listach obecności należy wpisywać informację o podstawie zwolnienia ze świadczenia pracy, np. ZP lub ZW – zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 15 f ustawy z dnia 31.03.2020 r. (Dz.U. z 2020 poz 568). Zwolnienie jest obligatoryjne i obowiązuje od dnia 12 marca 2020 r.

W zakresie klasyfikacji uczniów z zajęć praktycznych, nie ma póki co oficjalnego stanowiska Małopolskiego Kuratorium Oświaty, ale jak wynika z informacji publikowanych przez inne kuratoria (np. w Kielcach) – sytuacja jest następująca:

– w przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mogą być (w uzgodnieniu ucznia z pracodawcą) zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych.

– w przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia, którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uczniowie ci uzyskują roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu, o której mowa w art. 44h ust 2 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, za faktyczny okres realizacji zawodu.

W razie zmiany stanu prawnego wpływającego na prawa i obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników młodocianych – zostaniecie Państwo o tym poinformowani przez Cech. Ponadto wszystkie dostępne informacje są na bieżąco umieszczane na aktualizowanej stronie internetowej Cechu.