Informacja dotycząca pracowników młodocianych – aktualizacja 28.05.2020

04 cze Informacja dotycząca pracowników młodocianych – aktualizacja 28.05.2020

Pracownicy młodociani – kolejne informacje, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28.05.2020

W związku z faktem, że w dniu 28 maja 2020 r. Minister Edukacji Narodowej podpisał kolejne rozporządzenie dotyczące członków Cechu szkolących pracowników młodocianych (rozporządzenie zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U. 2020, poz.953), w którym zmieniono przepisy w zakresie uczniów – młodocianych pracowników, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  – informujemy poniżej o wprowadzonych w rzeczonym akcie prawnym zmianach.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. wznowione zostają zajęcia branżowych szkół I stopnia w zakresie zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych będących młodocianymi pracownikami, którzy wyrazili zgodę na udział w tych zajęciach, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – jeżeli zgodę na udział w tych zajęciach wyraził jego rodzic (par. 1 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).Jak wynika z uzasadnienia do projektu cytowanego rozporządzenia, umożliwiono powrót uczniom klas III branżowych szkół I stopnia do realizacji zajęć praktycznych, co pozwoli m.in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego.

Niestety w przypadku młodocianych pracowników i uczniów klas programowo najwyższych szkół branżowych I stopnia,  którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych nadal obowiązuje czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, podobnie jak dla uczniów-młodocianych pracowników I i II klas branżowej szkoły I stopnia – wynikające z przepisów art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (par. 1 ust. 1 lit. b Rozporządzenia).

Do realizacji programu praktycznej nauki zawodu mogą zatem powrócić tylko ci młodociani pracownicy, którzy są pełnoletni i wyrażą na to zgodę lub są wprawdzie niepełnoletni, ale zgodę na ich powrót do nauki zawodu wyrażą ich rodzice lub opiekunowie prawni.

W tym miejscu należy wskazać, iż przedmiotowe rozporządzenie ma charakter tymczasowy, gdyż dotyczy okresu od 1 do 7 czerwca 2020 r. Póki co do dnia 7 czerwca 2020 r. obowiązują dotychczasowe zwolnienia od zajęć edukacyjnych, o czym pisaliśmy poprzednio. Można spodziewać się po 5 czerwca 2020 r. kolejnych rozporządzeń zmieniających, które będą łagodzić istniejące obostrzenia (o ile sytuacja epidemiczna się nie pogorszy).

 

Zobacz rozporządzenie >