Informacja dotycząca pracowników młodocianych – aktualizacja 6.04.2020

06 kwi Informacja dotycząca pracowników młodocianych – aktualizacja 6.04.2020

Zgodnie nowymi przepisami jednej z ustaw tzw. „Tarczy Antykryzysowej” pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy. Przedmiotową ustawą (art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15f) wprowadzono przepis o następującym brzmieniu:

Art. 15f.

  1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7) ) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
  2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

 

Choć rzeczona ustawa została podpisana przez Prezydenta RP dnia 31 marca 2020 r., w zakresie dodawanego art. 15f – obowiązuje on z mocą wsteczną od dnia 12 marca 2020 r., to jest od momentu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

W przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w całości lub w części, pracodawca zachowuje prawo do refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, o ile została zawarta z nim umowa o refundację.

 

Podstawa prawna:

Art. 1 pkt 14, w zakresie dotyczącym art.15f oraz art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 568).