Informacja dotycząca pracowników młodocianych

13 mar Informacja dotycząca pracowników młodocianych

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa COVID-19 oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty – po konsultacji z radcą prawnym Cechu Rzemiosł Spożywczych – przekazuję poniżej krótką informację co do aktualnego stanu prawnego w zakresie prowadzenia zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę oraz praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych organizowanej przez pracodawcę:

Dnia 11 marca 2020 r. wydane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. 2020, poz. 410) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wydane na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2).

Postanowienia przedmiotowego rozporządzenia (§3 pkt 2 rozporządzenia) w interesującym nas zakresie brzmią następująco: „Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 (w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. – przyp. W.U.), polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że: w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę;do praktycznej nauki zawodu młodocianych organizowanej przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosuje się przepisy prawa pracy;„.

Dokonując przekładu powyższego tekstu prawnego na normalny język polski – oznacza to, że wszyscy uczniowie branżowych szkół zawodowych będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły (ani na zajęcia, ani na praktyki). Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach (czyli w wymiarze wynikającym z podpisanej z młodocianym umowy o pracę). Realizacja praktycznej nauki zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego jest bowiem relacją prawną wynikającą z przepisów prawa pracy a nie z ustawy o oświacie objętej rozporządzeniem.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zwolnienia pracownika od obowiązku świadczenia pracy w ustalonym przez Państwa okresie (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia). Nie można jednak nakazać pracownikowi pójścia na urlop, gdyż urlopy zgodnie z przepisami prawa pracy powinny być udzielane na podstawie planu urlopów ustalanego w porozumieniu z pracownikiem.

W załączeniu przesyłam pełną treść cytowanego rozporządzenia MEN w sprawie COVID-19.

Bez uchybienia powyżej przytoczonym przepisom prawnym – Cech Rzemiosł Spożywczych, realizując swoje statutowe obowiązki (w zakresie m.in. utrwalenia postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej, prowadzenia wśród członków pracy społeczno – organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu oraz podejmowania współpracy z organizacjami samorządowymi i społecznymi), wobec dalszego rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa, wskazuje na istotną rolę Członków Cechu w zapobieganiu przenoszenia wirusa.

Przedsiębiorstwa Członków Cechu zapewniają bowiem lokalnym społecznościom środki żywnościowe. Dlatego monitorowanie udziału osób chorych, podejrzanych o  zarażenie lub objętych kwarantanną oraz eliminowanie takich osób z procesu produkcji i transportu Państwa produktów – powinno być szczególnie ważne. W związku z dużą zaraźliwością i długim okresem przetrwania wirusa na przedmiotach – ewentualne zainfekowanie produktów (już po obróbce termicznej) może mieć szerokie, negatywne skutki. Dlatego powinno się poinformować indywidualnie pracowników o procedurach bezpieczeństwa (mycie rąk, unikanie fizycznych kontaktów, zasłanianie ust przy kichaniu i kaszleniu). Powinno się także wskazać, iż w razie wystąpienia u pracownika (w tym młodocianego) podejrzenia zarażenia lub faktu przebywania w obszarze objętym kwarantanną (kamienica, blok, kontakt z osobą zarażoną) – pracownik taki powinien niezwłocznie poinformować o tej okoliczności pracodawcę (najlepiej telefonicznie) a pracodawca powinien rozważnie ocenić czy pracownik ten ma stawiać się w pracy.

Nie należy popadać w panikę, ale zachować zdroworozsądkowe zasady bezpieczeństwa i rozważnie oceniać kiedy nie dopuszczenie danego pracownika do obowiązków służbowych i wysłanie go na kwarantannę będzie konieczne i ważniejsze od ekonomicznych niedogodności dla pracodawcy wynikających z podjęcia takiej decyzji. Nie mamy wątpliwości, że Członkowie Cechu podołają zadaniom, jakie stawia przed nami wszystkimi ta trudna sytuacja.

Z poważaniem

Hubert Stawski

Cech Rzemiosł Spożywczych

 

Zobacz rozporządzenie >>>