Pracownicy młodociani – aktualizacja 30.06.2020

30 cze Pracownicy młodociani – aktualizacja 30.06.2020

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Szanowni Państwo,

w ślad za naszą piątkową wiadomością sygnalizującą umożliwienie od dnia 29 czerwca 2020 r. pracownikom młodocianym powrót do odbywania zajęć praktycznych, wobec opublikowania już w sposób formalny rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r., (rozporządzenie zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U. 2020, poz. 1110 opublikowane dnia 26 czerwca 2020 r.), przesyłamy oficjalne (i mamy nadzieję, że już nie tymczasowe, lecz ostateczne) informacje na temat odbywania zajęć praktycznych przez pracowników młodocianych.
Od dnia 29 czerwca 2020 r. uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nie ma już rozróżnienia, o którym informowaliśmy do tej pory, dotyczącego faktu w której klasie w toku nauczania jest młodociany pracownik. Zniesione zostały także wymogi uzyskiwania pisemnych zgód od młodocianych pracowników będących uczniami ostatniego roku kształcenia (lub ich rodziców) na realizację zajęć praktycznych w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych. Słowem – wszystko wróciło do normy. Należy jednak pamiętać, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Cała treść Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. jest dostępna tutaj.

W razie wprowadzenia kolejnych zmian stanu prawnego wpływających na prawa i obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników młodocianych – zostaniecie Państwo o tym poinformowani przez Cech. Ponadto wszystkie dostępne informacje są na bieżąco umieszczane na aktualizowanej stronie internetowej Cechu.

Z poważaniem

Hubert Stawski