Tarcza finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju

30 kwi Tarcza finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju

29 kwietnia 2020 r. ruszyło przyjmowanie wniosków Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm o dofinansowanie w ramach Tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej jako „PFR”). Program PFR to kolejny instrument, stanowiący uzupełnienie „Tarczy Antykryzysowej 2.0”, który ma pomóc przedsiębiorstwom zachować płynność finansową i zminimalizować – na ile to możliwe – negatywne skutki pandemii koronawirusa. W poniedziałek wieczorem (27 kwietnia 2020 r.) Komisja Europejska zaakceptowała już program PFR – tzw. tarczę finansową dla mikro, małych i średnich firm. Na akceptacje Komisji Europejskiej oczekuje program pomocowy PFR dla dużych przedsiębiorstw. Akceptacja taka jest wymagana, bowiem program PFR, udzielając wsparcia firmom w Polsce, ingeruje w zasady wolnego rynku UE.

Poniżej przedstawiamy Państwu główne założenia Tarczy finansowej PFR skupiając się przy tym na instrumentach, którym beneficjentami mogą być Mikrofirmy oraz Małe i Średnie Firmy (czyli podmioty najczęściej prowadzone przez członków naszego Cechu). Program PFR jest zupełnie nowy, dlatego nie ma jeszcze wiążących szczegółowych interpretacji dotyczących jego działania. W miarę pojawiania się nowych informacji w przedmiotowym zakresie – będziemy Państwa o nich sukcesywnie informować – zarówno na stronie Cechu, jak i mailowo.

Podstawowe założenia Tarczy finansowej PFR:

Największa część środków z nowej tarczy ma trafić do małych i średnich firm, czyli takich, które zatrudniają pomiędzy 10 a 249 osób. Dla nich przeznaczono 50 mld zł, czyli połowę zakładanej puli środków. Po 25 mld zł ma zostać skierowane dla firm mikro (do 9 pracowników) oraz dużych (250 pracowników i więcej). Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcom prowadzącym działalność na 31 grudnia 2019 r., których obroty spadły o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego a przyczyną spadku jest rozprzestrzenianie się COVID-19. Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Głównym i najbardziej nas interesującym instrumentem finansowym w ramach programu są subwencje zwrotne udzielane przez PFR, które mogą być przeznaczone na:

 • Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (z wyłączeniem nabycia innego przedsiębiorcy),
 • Przedterminową spłatę kredytów (maksymalnie 25 proc. wartości subwencji).

Co równie ważne – przewidziano możliwość umorzenia do trzech czwartych (75%) kwoty otrzymanej od PFR subwencji (po spełnieniu warunków opisanych pokrótce poniżej).

Aby danemu przedsiębiorcy część otrzymanej subwencji została umorzona (brak konieczności zwrotu otrzymanych środków) – wystarczy utrzymać prowadzoną działalność przez 12 miesięcy a ponadto zachować w tym okresie poziom zatrudnienia średniego (przez kolejne 12 miesięcy zatrudnienie ma być nie niższe niż zatrudnienie na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Otrzymana przez przedsiębiorcę subwencja może być bowiem umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty na następujących zasadach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
 • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;

Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
Jeśli jednak firma otrzymująca subwencje zmniejszy zatrudnienie, to w zależności od ewentualnego stopnia redukcji trzeba będzie zwracać odpowiedni procent subwencji wyliczony według odpowiedniego wzoru.

Otrzymane subwencje trzeba zacząć spłacać dopiero po roku od ich otrzymania. Natomiast okres spłaty będzie trwał od dwóch do maksymalnie trzech lat. Umorzenie części subwencji nastąpi nie później niż do końca września 2021 w oparciu o sprawozdanie finansowe firmy za rok 2020 i za pierwsze półrocze roku 2021. Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu PFR określać będzie umowa subwencji. W przypadku zakończenia działalności w ciągu 12 miesięcy od udzielenia wsparcia zwrotowi podlega cała wartość pomocy.

Obliczenie kwoty subwencji dla mikrofirm:

 • 12 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które w wyniku pandemii straciły między 25 (włącznie) a 50 proc. przychodów ze sprzedaży;
 • 24 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które straciły między 50 (włącznie) a 75 proc. przychodów;
 • 36 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które straciły 75 proc. lub więcej przychodów ze sprzedaży.
 • Maksymalna wartość subwencji wynosi 324 tys. zł.

Obliczenie kwoty subwencji dla MŚP:

 • 4% przychodu ze sprzedażyza poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 25 (włącznie) a 50 proc. przychodów ze sprzedaży;
 • 6% przychodu ze sprzedażyza poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 50 (włącznie) a 75 proc. przychodów ze sprzedaży;
 • 8% przychodu ze sprzedażyza poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły 75 proc. przychodów ze sprzedaży lub więcej.

Wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 249 pracowników można złożyć wyłącznie drogą online w bankach, które przystąpiły do programu. Lista banków stale się rozszerza. Aktualna jest dostępna na poniższej oficjanej stronie pfr:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html#banki

 

Pozostałe formy pomocy w ramach Tarczy finansowej PFR to:

 • Finansowanie płynnościowe (skierowane raczej do większych firm), które może wynieść maksymalnie miliard złotych i nie może być przeznaczone na płatności na rzecz właścicieli (np. dywidendy), nabycie akcji własnych w celu umorzenia, fuzje i przejęcie oraz spłatę zadłużenia finansowego. Maksymalny okres finansowania płynnościowego wynosi 2 lata z opcją przedłużenia o 1 rok. Ta część finansowania ma być zwrócona w całości. PFR będzie mógł zamiast spłaty zaakceptować objęcie emisji nowych udziałów w firmie.
 • Finansowanie inwestycyjne, które będzie prowadzone w formie obejmowania lub nabywania przez PFR udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności, przystępowania do spółek osobowych oraz udzielania pożyczek, gwarancji i poręczeń.

Ponadto szczegóły wprowadzonych rozwiązań, opisane w dość przejrzysty sposób, znajdują się na aktualizowanej na bieżąco oficjalnej stronie PFR, do której link wskazujemy poniżej:

https://pfr.pl/tarcza.html

 

Poniżej przydatne linki kierujące bezpośrednio do najbardziej interesujących materiałów i poruszanych kwestii – w tym instrukcji krok po kroku:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

> Przewodnik Tarcza Finansowa – Zobacz PDF

> Tarcza PFR określanie liczby pracowników – Zobacz PDF